گرگی که خر می خورد!!!!

 

زمستان امسال اتفاقی عجیب در برخی روستای شهربابک افتاد که در سی سال اخیر بسیار نادر بود و آن اینکه گرگهای منطقه به شکار خرها دست زده اند.تاکنون چندین خر در روستاهای ساراب ٬حصاروئیه٬ یوسف آباد و برفه طعمه گرگهای گرسنه بیابان شده اند که باعث تعجب اهالی روستاها شده است. 

 آنچه که مهم است این است که بزرگتر ها و ریش سفیدان ده می گویند در سی سال اخیر این اتفاق هرگز رخ نداده و بر همین اساس شایعتی مطرح شده بر این اساس که این گرگها توسط افرادی از جاهای دیگر (عده ای هم عنوان می کنند از باغ وحش)به این مناطق آورده شده اند و البته عده ای هم گرسنگی گرگها را به لحاظ خالی بودن بیابانها از شکاری مناسب برای آنها عنوان می کنند چرا که زمستان امسال اکثر دامداران گوسفندان خود را به روستاهایشان برده اند و دیگر زمستان را همچون گذشته در بیابان و سر آغل هایشان سپری نمی کنند. 

 

 شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟؟ ما را هم در جریان بگذارید.