نتایج روز پنجم

نتایج روز پنجم ۷/۱/۱۳۸۷

محمد آباد ۳                                                حصاروئیه۲

صباح ۲                                                       استبرق۱

 

جدول گروه اول 

بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
صباح

۳  

۲

ـ

۱

۴

۴

۰

۶

حصاروئیه

۳

۱

۱

۱

۶

۵

۱+

۴

استبرق

۳

۱

۱

۱

۴

۳

۱+

۴

محمد آباد

۳

۱

-

۲

۳

۵

۲-

۳