فصل کاشت جو و یونجه
این روزها به صحرا و کشتزار ها که سر می زنی گویی فصلی جدید و تازه ای در دفتر کار کشاورزان شروع شده است. زحمات و تلاش های بی وقفه آنها نشان از روحیه ای بالا و امیدی دو چندان به زندگی دارد.هر ساله اواخر مرداد ماه فصل کاشت جو و یونجه است، که با هم کاشته می شوند.کشاورزان ابتدا زمین های خود را با تراکتور شخم می زنند و ناهمواری های آن را صاف می کنند سپس جوها در زمین می پاشند و آنگاه دستگاه تیلر زمین را شخم می زند و جو ها را به زیر خاک می برد.

سپس با وسیله ای به نام قراب(فتح ق) زمین را به صورت کرد(ضم ک) و بند در میاورند و تا آنجا که می توانند ناهمواری های آن را صاف می کنند. سپس تخم های یونجه را در این کرد ها می پاشند. سپس تعدادی بوته جاز را به بهم می بندند و با گذاشتن سنگی بر روی آن تبدیل که وسیله ای می شود برا به زیر خاک فرستادن تخم های یونجه. با این وسیله که به آن کوله می گویند بر روی زمین می کشند و تخم ها را به زیر خاک میفرستند. سپس زمین را آب میدهند.بزودی و پس از یک هفته جوها و یونج ها سبز می شوند. جوها بعد از حدود سه و نیم تا چها ماه به مرحله  برداشت می رسند و یونجه ها همچنان به رشد ادامه می دهندو سالها چین می دهند.