هجوم دوباره مارها
باز هم مارها دردسر ساز شدند و به خانه حبیب اله الله دینی یکی از اهالی روستای حصاروئیه هجوم آوردند. این سومین سال متوالی است که تیله مارها از مکانی نامعلوم راهی این خانه مسکونی می شوند و اهالی خانه را به دردسر وا می دارند. این روزها چشمهای اهالی خانه به گوشه کناره های اتاق ها و اطراف فرش های خانه دوخته شده  که مبادا بچه ماری در حال خزیدن باشد، هرچند که ظاهرا این بچه مارها توانایی آسیب رساندن ندارند اما در هر صورت رعب و وحشتی زیاد را در بین افراد خانه ایجاد کرده اند.

هرساله در اواخر مرداد ماه سروکله این مارها پیدا می شود و تا نیمه های های شهریور کم و بیش خودی نشان می دهند . جستجوهای زیادی در جهت پیدا کردن جا و مکان این مارها انجام شده است اما نتیجه ای در بر نداشته است با این حال تمامی دور اطراف خانه هم سیمان کاری شده تا اندک گمانه زنی هایی هم که در مورد ورود آنها از میان سنگها و سوراخ های دیوارهای  اطراف خانه وجود دارد از بین برود. در پنج روز گذشته بیش از دوازده مار به دام افتاده اند و تعدادی هم مشاهده شده اند اما به دام نیافتاده اند، پیش بینی می شود طبق روال سالهای گذشته تعداد آنها به حدود بیست پنج تا سی عدد برسد. قابل ذکر است در دو سال گذشته بیش از پنجاه عدد تیله مار در این خانه در همین موقع از سال مشاهده شده که همگی آنها کشته شدند.