سیزده بدر با طعم باران
دیروز و دیشب بارش باران حال و هوای دیگری به منطقه شهربابک و روستاهای دیگر بخشید. بارش باران که از اوایل صبح سیزده شروع شد تا ساعت یازده ظهر ادامه داشت و همه را در خانه هایشان زمین گیر کرد. اهالی که بار و بندیل خود را برای رفتن به سیزده آماده کرده بودند منتظر بودند تا بارن اندکی مجال دهد که راهی کوه و بیابان شوند. اما سرانجام نزدیک ظهر باران بند آمد و مردم راهی دشت و دمن شدند. گروهی نهار را در خانه خوردند و گروهی هم نهار را به دشت و بیابان بردند.  
 
هرچند هوای سرد و همراه با بارش باران مانع از داشتن سیزده ای دلچسب شد، اما ته دل همگان راضی بود و خشنود،چرا که نوید بهاری سرسبز را می داد. در بعد از ظهر و دیشب نیز بارش شدید باران ادامه داشت و باعث پر آب شدن چاله چوله های بیابان شد. بطوری که گروهی در عصر سیزده در کوه و بیابان باران گیر شدند. طبیعت کوههای حصاروئیه، هفت کوه ، دوسر و چاه قندو از جمله جاهایی بودند که میزبان اهالی حصاروئیه در روز سیزده بودند.