همچنان می بارد

        

photos by Hosein Allahdini