برف در حصاروئیه به روایت تصویر

تصاویر مربوط به دیروز 16.10.92 می باشد. این در حالیست که از ساعت هشت دیشب بارش باران و برف هنوز ادامه دارد.


      


      

 

photos by Hosein Allahdini