دلش می خواست برف ببارد اما.....

زمستان است و فصل سرما٬ انتظار برف و باران می رود. هر چند امسال نسبت به چند سال اخیر خوشبختانه بارندگی های خوبی داشته ایم٬ اما امید می رود در این یکی دو ماه آینده نیز باز هم شاهد باران های بیشتری باشیم تا ان شائالله بهاری سرسبز داشته باشیم.همین سرمای هوا و اندکی ابر های تیره آسمان شهربابک٬ اندک دانه هایی از برف و به اصطلاح سرماریزک را به زمین فرو ریخت و گویی همه انتظار داشتند تا شاهد یک برف زمستانی باشند٬ چرا که سالها نباریدن برف دلها را تنگ کرده تا کوه و دشتی سپید را نظاره گر باشیم. دلش می خواست برف ببارد اما همه چیز بسرعت تمام شد حتی زمین و قله کوهها هم سپید نشد.اندکی برف و سرماریزک . بارانی هم که در کار نبود. 

 

به امید روزهای برفی