این گرگ سالهاست که با گله آشناست

با فرا رسیدن هوای سرد پاییزی در شهربابک دامداران گوسفندان خود را دیگر بیرون نگه نمی دارند و آنها را در آغل های زمستانی نگه می دارند. اما هنوز بعضی افراد گوسفند های پرواری خود را در آغل های بهاری نگه می دارند٬ و از آنجایی که از گوشت این گوسفندان بهره برداری می شود٬ اعتقاد دامدار بر این است که اگر جای گوسفند عوض شود باعث لاغر شدن آن می شود و این هوای بیرون هنوز برای او خنک تر است. اما از آنجایی که خیلی توجهی به امن بودن جای آنها نمی شود٬ خطراتی آنهم در این هوای سرد آنها را تهدید می کند.  

 

مدت هاست گرگهای گرسنه بیابان به طمع بدست آوردن غذایی به آغل گوسفندان در روستاها حمله می کنند. اهالی روستای حصاروئیه نیز از خسارات حمله گرگها در امان نبوده اند و متاسفانه تعداد افراد زیادی متحمل خسارت شده اند. حسین محمد فرج٬ خانواده علی اکبر٬محمد رضا حاج علی ٬ علیرضا محمد قنبر٬ محمد امر الله٬ خانم صغرا نادعلی از جمه کسانی بوده اند که در این یک ماه اخیر دچار خسارت شده اند و حداقل از هر کدام یک گوسفند توسط گرگ دریده شده است. 

 

 امیدواریم با رعایت کامل نکات ایمنی جلوی اتفاقات بعدی گرفته شود تا روستائیان بیچاره بیش از این ضرر و زیان نکنند. به گفته اهالی این گرگ ها آنقدر خیره سر شده اند که دیگر از روشنایی روستا ترسی ندارند و بی محابا شبانه به گوسفندان ده حمله می کنند. 

 

منبع خبر:حسین الله دینی