حصاروئیه به روایت تصویر

       

 

 

          

 

     

        

 photo by:zahra fatemi moghadam