باران زمستانی

دیروز و دیشب ابرهای تیره حال و هوایی دیگر به آسمان شهربابک و مناطق اطراف داد.دو سه ساعتی بارش باران، اندکی امیدها را در دل کشاورزان و دامداران زنده کرد. کمی بارندگی پاییز و زمستان امسال تا حدودی وضعیت بهار و تابستان سال آینده دامداران را نگران کرده است. البته وضعیت بارش نزولات آسمانی در استانهای جنوبی امسال از وضع خوبی برخوردار نبود و این قضیه شامل حال استان کرمان و منطقه شهربابک نیز شد. اما در هر صورت امیدواریم در همین ایام باقی مانده تا اوایل بهار 91 الطاف الهی شامل حال بندگان خود شده و باز هم شاهد بارشهای بیشتری باشیم تا خشکسالی و گرفتاری بعداز گریبانگیر مردم سختکوش و زحمتکش دیارمان نشود. 

 

به امید روزهای بارانی