باران

سرانجام پس از ماهها انتظار و چشم به آسمان بودن ، باران این رحمت الهی دیروز و دیشب  مردمان استان کرمان و بویژه روستائیان را خوشحال نمود و چند ساعتی مهمان مردمان سختکوش و مهربان این خطه از دیارمان بود. هر چند مردمانمان مهمان وازند اما باران بیش از این مهمان آنها نبود و تنها چند ساعتی بارید تا دل روستائیان و کشاورزان منطقه شهربابک را شاد کند هرچند دیر بارید اما این نخستین بارانی بود که پاییز و زمستان امسال در این منطقه بارید که باز هم جای شکرش باقیست. امیدواریم که باز هم شاهد بارش نزولات آسمانی باشیم تا ان شاءالله بتوانیم  سالی سبز و پر آب داشته باشیم. به امید آنروز