مرغها و خروسها بیراهه رفتند

باخبر شدیم چند روزی است که مرغ و خروسهای روستای حصاروئیه به دلیل نا معلومی می میرند و متاسفانه تعداد آنها هم زیاد است طبق خبر های واصله تا به امروز ۵۰مرغ از عباس قایینی ۲۰ مرغ  از اسفندیار الله دینی ۷ مرغ از هدایت فاطمی وتعدادی از رضا قائینی و علی رضا نصرالدینی مرده اند. علت آن کماکان در دست بررسی است و هنوز دلیل آن بدرستی مشخص نشده. بقیه هم از ترس مردن مرغهایشان هر شب مرغ می خورند(به شوخی) اگر شما خبر های بیشتری از این موضوع دارید منتظر نظرات شما هستیم البته از روستاهای اطراف خبری در دست نیست که آنجا چه اتفاقی افتاده است؟(با تشکر از سید احسان فاطمی مقدم)