چای آتشی و ........

   

چای خوشرنگ و با مزه که شاید هنوز مزه آن زیر دندان بسیاری از شماها باشد. بیابان و دشت٬ فلاسک و قوری و سماور نمی شناسد و یا به قولی از این سوسول بازیها خوشش نمیاد. کتری را پر از آب کرده بر روی یک اجاق شامل سه تیکه سنگ گذاشته و زیر آن آتش روشن نموده. هیزم مورد استفاده چای آتشی کندلو(به ضم ک) و اسکمبیل(به کسر الف) و شوره و جاز می باشد.مقداری چای خشک را درون کتری ریخته و تا به جوش آمدن آن آتش کردن را ادامه می دهند. به محضی که آب بخواهد بجوشد کتری را بر داشته و مقداری آتش بیرون کشیده و آن را کنار آتش گذاشته تا دم بکشد. و آنگاه آن را میل می کنند. چه می چسبه این چای آتشی!!!