حدس غذا

با سلام

برای مابنویسید نام غذایی را که در ظرف زیر مشاهده می کنید چیست؟ قدیمی ها و جدیدیها به آن چه می گویند؟ و از چه چیزهایی درست شده است؟ و خلاصه هر چیز جالبی که در مورد آن می دانید برای آنهایی که نمی دانند بیان کنید.