باران

       

 

به نام خداوند بخشایشگر مهربان٬خداوندی که هیچ گاه بندگانش را نا امید نکرده و همواره آنان را مورد لطف و رحمت خویش قرار داده این بار نیز رحمت خداوند از آسمان  در غالب باران بر بندگانش فرو فرستاده شد. بلی باران یکی از الطاف خداوندی دیروز 14/10/86 از نیمه شب در منطقه شهربابک آغاز شد و تا نزدیکی غروب ادامه داشت تا دل اهالی منطقه و بخصوص روستائیان ،کشاورزان و دامداران را شاد کند. دیروز در بین اهالی روستایمان شور و شوقی خاص بر قرار بود یکی بارانی پوشیده بود تا خیس نشود٬ یکی زیر باران میدوید٬ یکی به روی پشت بام خانشان رفته بود تا به ناودونا سر بزنه که  یه وقت گیر نکرده باشند و  یکی هم  طویله گاواش زیر آب شده بود داشت راهی برای بیرون رفتن آب در می آورد خلاصه همه به طریقی به خاطر بارون مشغول بودند. دامداران هم توی کتوک پای آتیش نشسته بوند و همش آسمان جنوب غرب را نگاه می کردند که مبادا باد پاتیل فروش بیاد و ابرا رو ببره همش منتظر بودند تا ابرا هی نو کهنه کنند و باز هم بارون بباره تا سالی پر آب و  علف و پر از خیر و برکت داشته باشند. به گزارش مصیب حمزه ای از هوا شناسی برفه بارش باران دیروز ۱۴/۱۰/۸۶  بمیزان ۱۴ میلی متر  می باشد.که امیدواریم این میزان تا پایان سال افزایش چشمگیری داشته باشد.ان شاءالله.