پائیز

اواخر هفته گذشته صدای رعد و برق و نمایان شدن ابرهای بارانی حال و هوای دیگری به طبیعت و مناطق اطراف روستای حصاروئیه داد و اندک قطراتی از باران درختان و زمین را نوازش داد. با اینکه حدود ۳۰ و اندی روز از شروع فصل پائیز می گذرد و هنوز بویی از پائیز به مشام نرسیده بود ٬ پدیدار شدن ابرهای باران زا در این موقع از سال نه تنها حال و هوای واقعی پائیز را به رخ کشید ٬بلکه نوید زمستانی سرد و بارانی را می دهد که امیدواریم از رحمت الهی زمستانی پر برف و باران داشته باشیم همراه با خیرو برکت.