برترین تارنگاشت شهربابک از نظر شما

وب سایت شهربابک برای ادامه راه وب سایت مرجع تارنگاشت های شهربابک یک نظر سنجی را در ایــــن وب سایت در مورد برترین تارنگاشت شهربابک ایجاد کرده است. این نظر سنجی محبوبیت یک تارنگاشت را نزد بازدید کنندگان به نمایش خواهد گذاشت و هیچگونه ارزش دیگری ندارد.