طوفان

خدای تعالی می فرماید: « اوست خدایی که بادها را پیشاپیش رحمتش ، به عنوان بشارت دهنده فرستاد و ما از آسمان آب پاک کننده فرو فرستادیم ».


بارندگی ها ی فصل پائیز و اوایل فصل زمستان  امسال در شهرستان شهربابک نوید بهاری سر سبز و سالی پر خیر و برکت را میداد که اگر چند ساعتی باران٬ این رحمت الهی بر بیابانهای تشنه مناطق حصاروئیه ببارد هر چند اندک٬ امید کشاورزان و دامداران به پشت سر گذاشتن خشکسالی های چند سال اخیر فزونی می یافت و باز هم بساط احشوم و ماست میش و مسکه و دوغ راه می افتد. هر چند که از لذت روغن زرد و کشک نیز  نباید غافل شد.


اما وزش طوفانهای شدید یکی دو روز گذشته آنچنان ساکنان اهالی منطقه حصاروئیه را نگران کرده است که تنها عطا و بخشش پروردگار است که می تواند دوباره آمالهای بر باد رفته روستائیان را به آنها برگرداند.متاسفانه وزش طوفانهای شن در این چند روز اخیر نه تنها زندگی روزمره را بر مردم سخت کرد بلکه زمین٬ رویشگاه گیاهان را که دلش به اندک رطوبتی خوش بود نقره داغ کرد و گیاهان و علفهای کوچکی که بر روی زمین روئیده بودند و تشنه لب٬ آن چنان پژمرده شدند که امید به ادامه حیات در آنان خشکید. دست به دعا بر می داریم و عاجزانه از خداوند می خواهیم که رحمتش را از بندگان همیشه محتاج به درگاهش دریغ نکند که اگر لطف و عنایت پروردگار شامل حال انسان نشود موجودی بس بیچاره و ذلیل است. به امید وزش بادهای باران زا  و روزهای بارانی و فردایی امیدوارتر.

نظرات فراموش نشود