فاجعه

متاسفانه با خبر  شدیم که در تاریخ ۲۳/۱۱ /۸۵دو شنبه شب  دزدان بی مروت و بی شرف به آغل گوسفندان عوض قائینی حصاروئیه  دستبرد زدند  و تعداد زیادی گوسفند (حدود۳۸ راس) را به سرقت بردند. و این پیرمرد زحمتکش را مغموم کردند چرا که گوسفندان این روستایی زحمتکش تنها منبع درآمد خانواده اش می باشند. عوض قائینی مردی  که سالهای جوانی و پیری عمرش را همراه گوسفندان سپری کرده با سختیها و مشکلات ٬ سرما و گرما جنگیده تا بتواند مایحتاج زندگی اش را تامین کند و چندین سر عائله را نان بدهد و شرمنده زن و فرزندش نباشد. اما اکنون اینگونه و براحتی٬ تمام دارائی اش  بر باد می رود و روزگارش تیره و تار می گردد. حال کیست که جوابگوی زیان و خسارت  وی باشد ؟ امنیت کجاست آنهم در روستا ؟ این اولین باری نیست که در روستایی به این کوچکی چنین اتفاق رخ می دهد. حد اقل تا کنون ۱۰ مورد سرقت و دزدی در این روستا رخ داده است که هیچ سر نخی توسط ماموران آگاهی و امنیتی شهرستان به دست نیامده و هیچ کدام از این سارقین به چنگال قانون گیر نیافتاده ند. امیدواریم مسئولین امنیتی فکری بیاندیشند که دیگر شاهد ای چنین  اتفاقاتی نباشیم و این زنجیره دزدی ها پایان یابد و برهم زنندگان آسایش و امنیت مردم دستگیر شوند. چرا که ممکن است قربانی بعدی یکی دیگر از اهالی زحمتکش و بینوای این روستا باشد. به امید فردائی امن و محیطی سالم.