تفکر

به نام خداوندی که انسان را آفرید تا  رحمت خاص خودش را  نصیب  او نماید . و برای دعوت آنان به رستگاری و سعادت،  پیامبرانی فرستاد تا راه روسم زندگی کردن را به آنان بیاموزند.و درختان بی شاخ و برگ فصل زمستان را مثال زد. آنچنان که ما درختان مرده زمستان را در فصل بهار زنده می گردانیم آگاه باشید که شما را نیز پس از ممات، حیاتی می باشد وما اینگونه شما را زنده می گردانیم وای بر هر مشرک طعنه زنی. آنجاست که نامه اعمال دنیوی شما به دستتان سپرده می شود و بایستی جوابگوی کارهای خود باشید، پس در انجام امورات مادی آگاه باشید و همواره در انجام امور خیر از دیگران پیشی بگیرید، خداوند را بسیار یاد کنید، به والدین خود نیکی کنید، یاریگر مظلومان باشید و یاور ستمدیده گان، همسایگان خود را اکرام کنید، زمین را از عدل و داد پر کنید  و حق را بگوئید هرچند شما را دچار زیان و خسران نماید، باشد که رستگار شوید.